IEDER MENS HEEFT ZIJN EIGEN, UNIEKE CONTEXT

In de Contextuele Therapie draait het niet alleen om degene die in therapie is of begeleiding ontvangt. In de kamer waar de gesprekken plaatsvinden zijn als het ware alle mensen aanwezig met wie betrokkene een belangrijke relatie onderhoudt. Ieders belang, of dit nu van ouders, partner, kinderen of collega’s is, wordt meegewogen in de gesprekken.

Een zo eerlijk mogelijke relatie tussen betrokkene en de context waarin hij of zij functioneert kan een conflict doorbreken en de dialoog herstellen. Het kan beter zicht geven op hoe je je in vrijheid kunt verhouden tot anderen.

Oog hebben voor ieders bijdrage in heden en verleden geeft vrijheid en balans.

Ieder mens is een schakel in de ketting van de generaties.

De verbondenheid met (groot)ouders, kinderen en andere familieleden wordt als basis gebruikt. De band tussen ouders en kinderen is onverbrekelijk. Je kunt je ouders negeren, ontkennen of vermijden, maar in werkelijkheid kun je nooit ophouden om dochter of zoon van je ouders te zijn. Je kunt evenmin stoppen met ouder van je kind te zijn.

Deze realiteit brengt met zich mee dat er altijd sprake is van loyaliteit in de generaties, die verticale loyaliteit genoemd wordt. In de relaties die iemand daarentegen kiést in zijn leven, zoals vrienden en partners, is sprake van horizontale loyaliteit. In de levensloop van mensen kruisen horizontale en verticale loyaliteitsbanden elkaar. Loyaliteitsconflicten horen bij het leven, daarbinnen jouw plek vinden en goede keuzes maken staat centraal in de hulpverlening.

Door te kijken naar ervaringen die opgedaan zijn in het gezin waar je vandaan komt, kan er opnieuw naar een balans in het leven worden gezocht. Er kan erkenning komen voor zorg en aandacht, die je hebt gegeven, maar ook voor onrecht dat je is aangedaan.

Iedereen kan leren verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes én de belangen van anderen daarin mee te wegen. Daardoor ontstaat er meer evenwicht in relaties en gezinnen of in de samenwerking met collega’s.

In Contextuele Therapie draait het om wat rechtvaardig en fair is.

contextuele benadering

Interessante links

Wanneer u meer wilt lezen over Contextuele Therapie kunt u de volgende websites raadplegen:

www.contextueelwerkers.nl

www.lerenoverleven.org